Jump to content
 • DNSF RY:n säännöt

  1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on DNSF ry ja sen kotipaikka on Turku.

   

  2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

  Yhdistyksen tarkoituksena on Datsun ja Nissan -merkkisten urheiluautojen harrastustoiminnan edistäminen jäsentensä keskuudessa.

  Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää harrastamiseen liittyviä kokoontumisia ja tapahtumia, tarjoaa keskustelualueen yhdistyksen maksuttomilla internet-sivuilla, pitää yhteyksiä muihin samankaltaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin sekä voi liittyä niihin jäseneksi yhteisöjäsenenä.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

   

  3. Jäsenet

  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä on merkitty rekisteriotteeseen omistajaksi tai haltijaksi johonkin alla olevassa listassa olevaan auto-malliin:

  Datsun Fairlady Roadster

  Datsun 240Z - 280Z ( S30 )

  Datsun 280ZX ( S130 )

  Nissan 300ZX ( Z31 ja Z32 )

  Nissan 350Z ( Z33 )

  Nissan Silvia- ja 200SX -mallit ( S12, S13, S14, S15 )

  Nissan Bluebird 1.8 Turbo ( T12 )

  Nissan Skyline turbomallit ( R32, R33, R34 )

  Nissan GTi -mallit ( vm 87 -> )

  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

   

  4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

   

  5. Liittymis- ja jäsenmaksu

  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

   

  6. Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-5 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

  Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

   

  7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kaksi yhdessä.

   

  8. Tilikausi ja tilintarkastus

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilipäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

   

  9. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuussa.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

   

  10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse toimitetuilla kutsuilla jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen ja mahdolliset ylimääräiset kokoukset vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta edellämainitulla tavalla.

   

  11. Vuosikokous

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1) Kokouksen avaus

  2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

  6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

  8 ) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

  9) Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

  10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

   

  12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

×